Voste es trova aqui: Home » Espècies pescables a Catalunya

Espècies pescables a Catalunya

Cada zona pot tenir limitacions d’esquers i captures específiques. CONSULTEU-HO.

truita-comunaTruita comuna (Salmo trutta)
Truita irisada (Oncorhyncus mykiss)Truita irisada (Oncorhyncus mykiss)

SACRIFICI IMMEDIAT. Les següents espècies ( per a consum o eliminar com a fracció orgànica)

Carpi ( Carassius auratus)Carpi ( Carassius auratus)
Madrilleta vera ( Rutilus rutilus )Madrilleta vera ( Rutilus rutilus )
Gardí (Scardinius erythrophthalmus)Gardí (Scardinius erythrophthalmus)
Alburn (Alburnus alburnus)Alburn (Alburnus alburnus)
Brema blanca (Blicca bjoerkna)Brema blanca (Blicca bjoerkna)
Perca (Perca fluviatilis)Perca (Perca fluviatilis)
Luciperca (Sander lucioperca)Luciperca (Sander lucioperca)
Perca americana (Micropterus salmoides)Perca americana (Micropterus
salmoides)
Silur (Silurus silurus)Silur (Silurus silurus)
Peix gat ( Amaiurus melas)Peix gat ( Amaiurus melas)
Peix gat americà ( Ictalurus punctatus)
Peix sol (Lepomis gibbosus)Peix sol (Lepomis gibbosus)
Luci ( Esox Lucius)Luci ( Esox Lucius)
Cranc roig o americà (Procambarus clarkii)Cranc roig o americà
(Procambarus clarkii)

PESCA SENSE MORT – RETORN IMMEDIAT A L’AIGUA (procurar evitar danys).

Barb de muntanya (Barbus meridionalis)Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
Barb comú (Barbus graellsii)Barb comú (Barbus graellsii)
Carpa ( Cyprinus carpio)Carpa ( Cyprinus carpio)*
Madrilla (Parachondrostomamiegii)Madrilla (Parachondrostomamiegii)
Bagra (Squalius laietanus)Bagra (Squalius laietanus)
Anguila ( Anguilla anguilla)Anguila ( Anguilla anguilla)

*Excepte Estany d’Ivars i Vila-Sana, on la carpa s’ha de sacrificar immediatament

 

ESQUERS PERMESOS I ALTRES NOTES D’INTERÈS

TRUITA: (permís diari)

Esquer Natural: cucs de terra (anèl·lids), mosques adultes, frigànies, cucs de funda, cuques de riera, dragues o perles (efemeròpters, tricòpters, plecòpters u ortòpters). Per la pesca de la truita amb esquer natural només es podran amprar hams amb una numeració compresa entre el núm. 1 i el núm. 7.
Sempre que es pesqui amb esquer natural, s’han de fer servir hams sense mort o amb l’arponet completament esclafat, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva i les competicions oficials de ciprínids.

Estan autoritzats tots els esquers artificials. Cap llinya no podrà tenir més de tres mosques artificials. En aigües declarades com a zona de truites, l’ús de la cullereta únicament s’autoritzarà amb un sol ham, excepte a les zones de règim intensiu.
Tots els altres esquers són prohibits per a la truita.

CIPRÍNIDS, altres espècies d’aprofitament piscícola i control d’espècies al·lòctones (permís anual / diari)

A les aigües continentals de Catalunya la pesca de les espècies barb comú, barb de muntanya, carpa, bagra comuna, madrilla i anguila, es practica amb la modalitat sense mort. No es permet mantenir les captures en viu en xarxes un cop pescades. (Excepte concursos autoritzats)

Es recorda que esta tipificat com a delicte ecològic repoblar amb exemplars de les espècies silur, sandra (lucioperca), luci, perca americana, peix sol, peix gat, gardí, alburn i d’altres espècies.

ESQUERS PERMESOS PER A LA RESTA D’ESPÈCIES:

Es prohibida la pesca amb peix, viu o mort, com a esquer a totes les aigües continentals de Catalunya.

Només és autoritzada la utilització de canyes de pescar amb un màxim de dues canyes a l’abast de la mà.

Sempre que es pesqui amb esquer natural, s’han de fer servir hams sense mort o amb l’arponet completament esclafat, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva i les competicions oficials de ciprínids.

Excepcionalment, mitjançant una autorització nominal, es podran utilitzar xarxes i ralls. La resta d’arts queden prohibits.

És autoritzat el grumeig amb esquers naturals i engolats artificials exclusivament per a la pesca de ciprínids.

Pesca sense mort: A les zones de pesca controlada sense mort i a les aigües lliures sense mort, únicament es pot pescar amb mosca ortodoxa (amb cua de rata) i buldau autoritzat només ple d’aigua o aire (màxim dues mosques) amb hams sense arponet o amb l’arponet completament esclafat que evitin els danys als peixos. Els exemplars han de ser retornats a l’aigua amb la cura i la precaució adients per evitar danys.

CRANC de riu. El cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes) és protegit, raó per la qual en són prohibits la captura, la tinença, el tràfic i la venda, i recollir-ne els ous i les cries.

Atès el caràcter invasor del cranc roig o americà ( Procambarus clarkii), no s’estableix període de veda per aquest cranc. És necessari la possessió de llicencia de pesca recreativa per a capturar exemplars de cranc roig. Tots els exemplars hauran de ser sacrificats en el moment de ser pescats. Per a la pesca del cranc roig s’autoritza l’ús de gambes i nanses.

Pel que fa al cranc senyal, es prohibeix la seva captura durant tot l’any.

ALTRES:

Llicències de pesca: Serveis Territorials i Oficines Comarcals del DAAM / http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT.

Permís de pesca: Serveis Territorials del DAAM / http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT, / trucant al 012

Per a qualsevol consulta referent a la normativa, a la situació i les característiques de les zones de pesca controlada, als períodes hàbils de pesca, a les taxes, al pla de repoblacions i d’altres temes relacionats amb la pesca, us podeu adreçar al web de Pesca Continental, a l’enllaç: www.gencat.cat/dmah/pesca

Informació legal d’interès: Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (DOGC núm. 5536-30/12/2009)

PER MÉS INFORMACIÓ:

Resolució del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.